Disclaimer

We besteden zoveel mogelijk zorg en aandacht aan deze site. Toch kunnen we niet 100% instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Wat nu in is kan uit zijn – en referenties kunnen veranderen of verdwijnen. Dat monitoren wij niet. De Zeven aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Ook kunnen we er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De Zeven garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

Wanneer De Zeven hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, betekent dit niet dat De Zeven altijd de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De Zeven aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door De Zeven niet geverifieerd.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn niet (noodzakelijkerwijs) die van de auteur(s) of die van de webmaster, of de internetprovider of De Zeven. We kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. De Zeven behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Schrijf je in om de zeven beste nieuwtjes te ontvangen